Polityka prywatności

Regulamin Strony

1. Właścicielem Strony internetowej, która jest dostępna pod adresem pracawszczecinie.pl (Strona) jest firma LSJ HR Group Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Szczecinie przy Alei Niepodległości 22 (Właściciel Strony).

2. Strona została udostępniona osobom korzystającym ze Strony (Użytkownicy Strony), w celu umożliwienia im zapoznania się z tematyką związaną z usługami rekrutacyjnymi oraz z ofertami pracy w Polsce. Na Stronie została również udostępniona funkcjonalność polegająca na samodzielnej rejestracji w bazie danych kandydatów do pracy.

3. Zamieszczone na Stronie informacje, materiały, dane mają charakter informacyjny, nie stanowią one oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4. Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość oraz aktualność zamieszczonych na Stronie informacji, materiałów, danych i innych elementów.

5. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Strony bez uprzedzenia.

6. Strona może zawierać wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy, Właściciel Strony nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące powstać na skutek ich działania. Korzystający z informacji, materiałów oraz danych zamieszczonych na Stronie Użytkownik Strony, czyni to na własne ryzyko.

7. Każdy Użytkownik Strony może zarejestrować się w bazie danych LSJ.

8. Do Strony nie zostaną dodane dane, informacje i materiały zawierające treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.

9. Strona może zawierać informacje, które są prawnie zastrzeżoną wyłączną własnością Właściciela Strony i podmiotów z nimi związanych. Własność taka zawiera, ale nie ogranicza się tylko do praw autorskich, znaków towarowych oraz informacji o usługach Właściciela Strony. Są one dostarczane w formie takich materiałów jak tekst, grafika i inne elementy, jak również linki/odsyłacze. Właściciel Strony zachowuje wszelkie prawa do tego typu materiałów.

10. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można zobaczyć lub przeczytać na Stronie, są – o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej – chronione prawem autorskim. Drukowanie, kopiowanie, powielanie całości bądź części niniejszego Strony, albo jakichkolwiek zamieszczonych w nim materiałów, wykorzystanie znajdujących się w nim informacji, materiałów, danych na cele inne niż prywatne, jest dozwolone jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Strony.

11. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Regulaminu Strony, bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników Strony.

Polityka prywatności

1. Właściciel Strony przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Właściciela Strony oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Właściciel Strony może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 • nazwisko i imiona,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
 • zawód,
 • wykształcenie,
 • miejsce pracy,
 • data urodzenia,
 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie zawodowe,
 • poszukiwana praca,
 • historia zatrudnienia.

2. Każdorazowo Właściciel Strony określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Użytkownika z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

3. Właściciel Strony może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji za uprzednią zgodą Użytkownika. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

4. Ponadto Właściciel Strony jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Właściciela Strony przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji i są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.

5. Właściciel Strony może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

6. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Właściciela Strony wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Strona lsj.pl używa „cookies” w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Strony lsj.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Strony lsj.pl przez Użytkowników.

7. Właściciel Strony ma prawo przetwarzania danych Użytkownika, za jego zgodą w celu przekazywania newslettera z informacjami o najnowszych rekrutacjach, wydarzeniach i akcjach, które realizuje lub w które angażuje się LSJ HR Group.

8. Dane osobowe przechowywane są przez firmę LSJ HR Group Ireneusz Sozański. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Celnej 1.

9. Informujemy, że:
a) Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są podmioty gospodarcze LSJ HR Group (LSJ HR Group Ireneusz Sozański (właściciel strony) z siedzibą przy ul. Celna 1 w Szczecinie oraz LSJ HR Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy Alei. Niepodległości 22 w Szczecinie).
b) Kontakt z współadministratorami jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: wado@lsj.pl, telefonicznie pod numerem: +48 91 814 52 52 lub pisemnie na adres: ul. Celna 1. 70-644 Szczecin
c) Współadministratorzy powołali Inspektora ochrony danych (IDO), z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: ido@lsj.pl, telefonicznie pod numerem: +48 91 814 52 52 lub pisemnie na adres: ul. Celna 1, 70-644 Szczecin.
d) Pani/Pana dane będą przekazywane do przetwarzania klientom Administratora, dla których prowadzona jest rekrutacja/ naszym partnerom dla których poszukujemy pracowników.
e) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 (zgoda osoby) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz art. 22¹§ 1 kodeksu pracy, a także ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
f) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez dwa lata od daty wyrażenia zgody.
g) Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.
h) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
i) podanie danych osobowych w zakresie informacji przekazanych w aplikacji rekrutacji jest dobrowolne, w zakresie nawiązania zatrudnienia jest obligatoryjne na podstawie art. 22 1 ustawy kodeks pracy.